Informacja o ochronie danych

Polityka prywatności

I. Przetwarzanie danych osobowych

Minebea Intec przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych. Z tego względu przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności w ramach Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów prawa w zakresie ochrony danych.

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Pobieramy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników głównie w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla sprawnego działania strony internetowej, jak również naszych treści i usług. Pobieranie i korzystanie z danych osobowych naszych użytkowników odbywa się zasadniczo po uzyskaniu zgody użytkownika. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych dozwolone jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.  

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadkach gdy proces przetwarzania danych osobowych wymaga uzyskania zgody osoby, której dane te dotyczą, podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dla przetwarzania danych osobowych koniecznych dla wykonania umowy zawieranej w ramach naszego sklepu części zamiennych, której stroną jest osoba, które dane osobowe są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to także procesów przetwarzania, które konieczne są do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celu spełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, którym podlega nasza Firma, podstawę prawną do takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą Firmę albo osoby trzeciej i interesy te przeważają nad interesami, prawami lub wolnościami obywatelskimi osoby, której dane te dotyczą, podstawę prawną przetwarzania takich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Bezpieczeństwo Państwa danych

Udostępnione przez Państwa dane chronione są za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia przed ich przypadkowym lub zamierzonym przetworzeniem, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych oraz nieuprawnionym udostępnieniem osobom trzecim. Nasze środki bezpieczeństwa są sukcesywnie ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym i możliwościami organizacyjnymi.

II. Udostępnienie strony internetowej i stworzenie pliku zdarzeń (logfile)

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasz serwer internetowy automatycznie przechowuje dane takie jak

- adres (URL) strony internetowej, do której uzyskano dostęp
- przeglądarka i wersja przeglądarki
- zastosowany system operacyjny
- adres (URL) poprzednio odwiedzanej strony (referer URL)
- nazwa hosta i adres IP urządzenia, z którego odbywa się dostęp
- datę i godzinę

w plikach (pliki logowania serwera www).

Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej oraz do ulepszania strony internetowej. Operator strony zastrzega sobie jednak prawo do wstecznego sprawdzenia plików logowania serwera, jeżeli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na niezgodne z prawem użytkowanie.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną dla tymczasowego zapisu danych i plików zdarzeń jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Zapis plików zdarzeń ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania strony internetowej. Poza tym dane te służą nam dla optymalizacji strony internetowej i dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów technicznych i informatycznych. Dane te nie podlegają analizie dla celów marketingowych.

4. Czas zapisu

Dane są usuwane jak tylko stają się zbędne dla osiągnięcia celu, w jakim zostały pobrane.

5. Możliwości sprzeciwu i usunięcia

Pobranie danych dla udostępnienia strony internetowej oraz zapis danych w plikach zdarzeń jest niezbędny dla funkcjonowania strony internetowej. Użytkownikowi nie przysługuje prawo sprzeciwu.

III. Cookies

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Może się zdarzyć, że w niektórych obszarach naszej strony internetowej użyte zostaną tzw. Cookies. Cookies są małymi elementami danych, które mogą zostać wysłane do Państwa komputera przez serwer internetowy. Podczas gdy użytkownik przegląda stronę internetową, Cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Cookie zawiera charakterystyczny ciąg cyfr, który pozwala na jednoznaczne rozpoznanie przeglądarki przy ponownym przeglądaniu strony internetowej.

Cookies używane są w celu prowadzenia naszej strony internetowej w sposób przyjazny dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby używana przeglądarka była możliwa do rozpoznania także po zmianie przeglądanej strony.

W czasie przeglądania przez Państwa naszej strony internetowej następuje rozpoznanie Państwa komputera przez Cookies. Jeśli chcą Państwo indywidualnie decydować czy akceptują lub nie akceptują Cookies, mogą Państwo skonfigurować tę opcję w używanej przeglądarce. W Cookies zapisywane są i przekazywane następujące dane:

- ustawienia języka i kraju,

Ponadto używamy na naszej stronie Cookies, które umożliwiają analizę zachowania użytkownika w sieci. W ten sposób przesyłane mogą być następujące informacje:

- słowa wprowadzane do wyszukiwarki
- częstotliwość odwiedzin danej strony

Za pomocą środków technicznych pobrane w ten sposób dane użytkownika podlegają pseudonimizacji. Uniemożliwione zostaje w ten sposób przypisanie danych do użytkownika przeglądającego stronę. Dane te nie są zapisywane wspólnie z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Przy włączeniu naszej strony internetowej użytkownik informowany jest o używaniu Cookies.

2. Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu Cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dla przetwarzania danych osobowych przy użyciu nie niezbędnych Cookies podstawę prawną stanowi § 15 ust. 3 niemieckiej ustawy o telemediach.

3.Cel przetwarzania danych

Celem zastosowania niezbędnych technicznie Cookies jest ułatwienie użytkownikowi korzystania ze strony internetowej. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia Cookies. Dla takich funkcji niezbędne jest ponowne rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie przeglądanej strony.

Dane użytkownika pobierane przez niezbędne technicznie Cookies nie są stosowane do tworzenia profilu użytkownika.

Zastosowanie Cookies mających za zadanie analizę danych, odbywa się w celu poprawy jakości i treści naszej strony internetowej. Przez użycie tych Cookies dowiadujemy się, do czego wykorzystywana jest nasza strona, co pozwala nam stale optymalizować naszą ofertę.

4. Długość zapisu, prawo sprzeciwu i możliwość usunięcia

Cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i są z niego przesyłane do naszej strony internetowej. W związku z tym, jako użytkownicy mają Państwo pełną kontrolę nad zastosowaniem Cookies.

Przez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce internetowej mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie Cookies. Te Cookies, które zostały już zapisane, mogą zostać w każdym czasie usunięte. Może to nastąpić także automatycznie. Jeśli Cookies dla naszej strony internetowej zostaną wyłączone, możliwym jest, że nie wszystkie funkcje naszej witryny będą mogły być wykorzystane w pełnym zakresie.

IV. Zgłoszenia

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego dla obsługi klienta. Wprowadzone dane są przesyłane do nas i zapisywane.

W ramach zgłoszenia poprzez Serwis Klienta pobierane są następujące dane:

- pozdrowienie
- nazwisko
- adres
- adres e-mail
- nazwa firmy

Jeżeli w formularzu kontaktowym zostanie wybrana opcja "oddzwonić", zostaną pobrane również następujące dane::

- numer telefonu

2. Podstawa prawna

Podstawą prawną dla przetwarzania danych w ramach zgłoszenia przez Serwis Klienta, zgłoszenia kontaktu ogólnego, prośby o oddzwonienie oraz o kontakt mailowy jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes).

3. Cel przetwarzania danych

Zgłoszenie użytkownika jest konieczne dla dostępności określonych treści i usług na naszej stronie internetowej, jak przykładowo odpowiedzi na zapytania klientów, świadczeń przedumownych lub wykonania umów.

4. Czas zapisu

Dane zostają zablokowane jak tylko stają się zbędne dla osiągnięcia celu, w jakim zostały pobrane. W przypadku danych podawanych w trakcie składania zgłoszeń w ramach formularza serwisu klienta, prośby o oddzwonienie lub kontakt mailowy, momentem tym jest anulowanie lub opracowanie zgłoszenia na naszej stronie. W przypadku danych potrzebnych do wykonania umowy lub spełnienia świadczeń przedumownych jest to moment, gdy dane te stają się zbędne dla wykonania umowy. Także już po zawarciu umowy zapis danych osobowych strony umowy okazać się może w dalszym ciągu niezbędny dla wykonania zobowiązań umownych lub ustawowych. Nie jest możliwym odgórne ustalenie, jakie terminy zapisów muszą być w takich przypadkach dotrzymane, każdorazowo decydujące są okoliczności danego przypadku.

5. Prawo sprzeciwu i możliwości usunięcia

Jako użytkownik mają Państwo w każdym czasie możliwość żądania usunięcia zgłoszenia w ramach Serwisu Klienta, prośby o oddzwonienie lub o kontakt mailowy, a także zmiany zapisanych tą drogą danych. W takim przypadku dalsza wymiana korespondencji nie może być prowadzona. Wszystkie dane osobowe, które zapisane zostały w toku zgłoszenia, zostają w takim przypadku zablokowane, chyba że dalszy zapis danych jest niezbędny dla zawarcia lub wykonania umowy.

W celu zablokowania lub usunięcia zgłoszenia albo dokonania zmiany danych prosimy o wysłanie e-mail na adres: info(at)minebea-intec.com

V. Sklep części zamiennych

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Użytkownik ma ponadto możliwość zarejestrowania się w naszym sklepie części zamiennych. Najpierw przez Minabea Intec musi mu zostać udostępniony dostęp do sklepu części zamiennych. W celu dokonania zakupu w naszym sklepie części zamiennych oraz dla późniejszej realizacji umowy, zapisowi podlegają następujące dane:

- nazwisko
- adres
- adres e-mail
- nazwa firmy
- referencje
- dane produktu

Podanie w/w danych jest dobrowolne lecz jednocześnie niezbędne do wykonania umowy oraz spełnienia świadczeń przedumownych. Bez tych danych zawarcie z Państwem umowy nie będzie możliwe.

Przekazanie danych osobie trzeciej ma miejsce tylko w wyjątkowych przypadkach, na rzecz firmy transportowej, której zlecamy dostawę towaru dla Państwa oraz na rzecz naszego doradcy podatkowego w związku z wypełnianiem obowiązków podatkowych.

2. Podstawa prawna

Podstawą prawną do wykonania umowy lub spełnienia świadczeń przedumownych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania świadczeń przedumownych oraz zawarcia umowy sprzedaży.

4. Czas zapisu

Dane zostaną zablokowane, jak tylko staną się zbędne dla osiągnięcia celu, w jakim je pobrano. Jeśli dane są niezbędne do wykonania umowy lub spełnienia świadczeń przedumownych, zostaną one zablokowane, gdy dane te staną się zbędne dla wykonania tej umowy. Również po zawarciu umowy istnieć może konieczność zapisu danych osobowych strony umowy w celu wypełnienia umownych lub ustawowych zobowiązań, jak np. obowiązków prawnopodatkowych. Nie jest możliwe odgórne ustalenie terminu zapisu obowiązującego w takich przypadkach; każdorazowo decydujące są okoliczności danego przypadku.

5. Prawo sprzeciwu i  usunięcia

Jako użytkownik mają Państwo w każdej chwili możliwość usunięcia rejestracji w sklepie części zamiennych lub zmiany zapisanych przez Państwa danych. Wszystkie dane osobowe, które zapisane zostały w toku rejestracji, zostaną w takim przypadku zablokowane, chyba że ich dalszy zapis jest niezbędny w celu zawarcia lub wykonania umowy, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed usunięciem tych danych. W celu zablokowania i usunięcia rejestracji lub dokonania zmiany danych proszę o wysłanie wiadomości e-mail na adres: eshop(at)minebea-intec.com

 

 VI. Newsletter

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za pośrednictwem naszej strony internetowej mają Państwo możliwość regularnego otrzymywania naszego bezpłatnego newslettera. W tym celu potrzebujemy Państwa oświadczenia o wyrażeniu przez Państwa zgody na prenumeratę newslettera. Przy zarejestrowaniu do newslettera dane zostaną nam przekazane poprzez odpowiedni formularz.

Przy rejestracji do newslettera pobierane zostają następujące dane:

- adres e-mail
- nazwisko
- tytuł
- kraj
- główne zainteresowania.

Ponadto na potrzeby przeprowadzenia anonimowej i statystycznej analizy pobierane są dane Państwa zachowań, jak przykładowo otwieranie newslettera i wskaźnik kliknięć.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych po zarejestrowaniu się użytkownika do newslettera w przypadku udzielenia przez niego zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dla potrzeb przeprowadzenia anonimowej i statystycznej analizy danych powiązanych z abonentami newslettera podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz § 15 ust. 4 niemieckiej ustawy o mediach.

3. Cel przetwarzania danych

Pobranie adresu e-mail użytkownika służy doręczeniu newslettera. Pobranie pozostałych danych osobowych w ramach procesu rejestracji służy zapobiegnięciu nadużycia tej usługi lub adresu e-mail. Nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach przeprowadzania anonimowej i statystycznej analizy polega na optymalizacji naszej oferty newsletterów.

4. Długość zapisu

Państwa adres e-mail zostanie zablokowany jak tylko stanie się on zbędny do osiągnięcia celów, w jakich został pobrany. Z takim przypadkiem mamy do czynienia gdy zrezygnują Państwo z otrzymywania newslettera. Po rezygnacji z newslettera adres E-Mail Państwa zostanie niezwłocznie usunięty z listy odbiorców.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Prenumeratę newslettera mogą Państwo w każdym czasie wypowiedzieć. W tym celu w każdym newsletterze znajdą Państwo odpowiedni przycisk rezygnacji. W ten sposób ustaje Państwa zgoda na wysyłkę newslettera przez Minebea Intec. W ten sposób odwołują Państwo zgodę również na zapis danych osobowych pobranych podczas przebiegu rejestracji.

 

 VII. Google Services

  • Google Analytics 
  • Google Webfonts 
  • Google Ads 
  • Google Tag Manager 
  • Google Maps 
  • YouTube Video  
  • Double Click Ad 
  • Google Adservices 

Dla celów marketingowych i optymalizacyjnych użyto na naszej stronie internetowej Google Analytics, internetowej usługi analizy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „Cookies”, plików tekstowych, które zapisane zostają na Państwa komputerze i umożliwiają analizę używanych przez Państwa stron internetowych. Wytworzone przez Cookies informacje o użytkowaniu przez Państwa tej strony są zwykle przesyłane na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i tam też zostają zapisane. Zastosowanie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) i § 15 ust. 3 niemieckiej ustawy o telemediach.

Ponadto, rozszerzyliśmy zastosowane na naszej stronie Google Analytics o kod „anonymizeIP”. Zapewnia on maskowanie Państwa adresu IP, dzięki czemu wszystkie dane pobierane są anonimowo. Tylko w wyjątkowych przypadkach przesyłany jest pełen adres IP na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany.

Na zlecenie administratora strony, Google korzysta z tych informacji w celu przeprowadzenia analizy użytkowania tej strony przez Państwa, stworzenia raportów aktywności stron oraz dokonania na rzecz administratora strony dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony i z Internetu. W tym zakresie istnieje także nasz uzasadniony interes przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Adres-IP przekazywany Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie jest przez Google łączony z innymi danymi. Mogą Państwo zapobiec zapisowi Cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak Państwu uwagę, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszej strony.

Ponadto mogą Państwo zapobiec zapisowi przez Google wytworzonych przez Cookie danych dotyczących Państwa użytkowania (w tym adresu IP), a także przetwarzania tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo pod adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout lub pod adresem www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje dotyczące Google Analytics i ochrony danych).

  

2. Google Ads

Korzystamy z usług Google Ads by przyciągnąć uwagę do naszych atrakcyjnych ofert za pomocą materiałów reklamowych (tzw. Google Ads) na zewnętrznych stronach internetowych. Na podstawie danych zebranych podczas kampanii reklamowych możemy ocenić jak udane były zastosowane środki reklamowe. Chcemy pokazywać Państwu reklamy, które Państwa interesują, i sprawić, by nasza strona internetowa była dla Państwa bardziej interesująca, oraz by osiągnąć rozsądne kalkulacje kosztów reklamowych.

Materiały reklamowe są dostarczone przez Google za pomocą tzw. „Ad Servers”. W tym celu, używamy cookies serwerowych, za pomocą których określone parametry mierzenia sukcesu dotarcia do odbiorców, takie jak zamieszczanie reklam lub kliknięć użytkowników mogą być mierzone. Jeśli wejdą Państwo na naszą stronę internetową przez reklamę Google, Google Ads przechowa plik cookie na Państwa urządzeniu. Te pliki cookies zazwyczaj wygasają po 30 dniach i nie służą do zidentyfikowania Państwa. Dla tych plików cookies, w celu analizy wartości, są zazwyczaj przechowywane: unikalny identyfikator cookie, liczba wyświetleń na jedno lokowanie reklamy (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) oraz informacja opt-out (oznaczenie, który użytkownik nie życzy sobie by był dalej uwzględniany).

Te pliki cookies pozwalają Google na rozpoznawanie Państwa przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik odwiedza konkretne strony na stronie klienta Google Ads oraz przechowywane cookies jeszcze nie wygasły na jego urządzeniu, Google oraz klient mogą stwierdzić, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każda klient Google Ads ma przypisane inne cookie. Z tego względu, pliki cookies nie mogą być namierzone za pomocą stron internetowych tych klientó. Nie zbieramy ani nie przetwarzamy jakichkolwiek danych osobowych na podstawie powyższych środków reklamowych. Otrzymujemy jedynie analizy statystyczne od Google. Na podstawie tych ewaluacji jesteśmy w stanie ocenić, które z użytych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych innych danych dotyczących używania materiałów reklamowych; w szczególności nie możemy identyfikować użytkowników na podstawie tej informacji.

Ze względu na użyte narzędzia marketingowe, Państwa przeglądarka automatycznie rozpoczyna połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres oraz dalszy użytek danych, które są zebrane za pomocą tego narzędzia przez Google dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszą wiedzą. Poprzez integrację konwersji reklam, Google otrzymuje informacje, że uruchomili Państwo odpowiednią część naszej ekspozycji w Internecie lub kliknęli na nasze ogłoszenie. Jeśli są Państwo zarejestrowani w jednej z usług Google, Google może powiązać Państwa wizytę z Państwa kontem. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w żadnej usłudze Google lub nie są Państwo zalogowani, istnieje możliwość, że dostawcy sieci mogą pozyskać i przechowywać Państwa adres IP.

3. Remarketing

Używamy funkcji remarketingu w usługach Google Ads. Funkcja remarketingu pozwala nam na prezentowanie użytkownikom naszej strony internetowej reklam opartych na ich zainteresowaniach z innych stron internetowych należących do sieci reklamowej Google (w wyszukiwarce Google lub na YouTube, tzw. „Google ads” lub na innych stronach internetowych). W tym celu, interakcja użytkowników na naszej stronie internetowej jest analizowana, np. które oferty zainteresowały użytkownika, aby móc wyświetlić reklamy adresowane do użytkowników nawet w przypadku odwiedzania naszej strony internetowej na innych stronach. By to osiągnąć, Google przechowuje liczbę w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone serwisy Google lub strony internetowe w Google Display Network. Ta liczba znana jako “cookie” jest używana do rejestrowania wizyt tych użytkowników. Liczba ta jest używana by w unikalny sposób zidentyfikować przeglądarkę internetową na konkretnym urządzeniu, oraz nie identyfikować osoby; dane osobowe nie są przechowywane.

Mogą Państwo zapobiec uczestniczenia w procesie śledzenia na różne sposoby: a) przez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki, w szczególności poprzez wstrzymanie plików cookies podmiotów trzecich, w ten sposób nie otrzymają Państwo żadnych reklam od podmiotów trzecich; b) przez dezaktywację cookies na potrzeby śledzenia konwersji, przez ustawienie Państwa przeglądarki w taki sposób aby cookies były blokowane przez domenę www.googleadservice.comhttps://www.google.pl/settings/ads, to ustawienie zostanie usunięte kiedy usuną Państwo swoje cookies; c) przez dezaktywację reklam dostawców, opartych na zainteresowaniach, które są częścią kampanii samoregulacyjnej „About Ads” dostępnej pod adresem http://www.aboutads.info/choices, to ustawienie zostanie usunięte kiedy usuną Państwo swoje pliki cookies; d) przez permanentną dezaktywację reklam w Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome w Państwa przeglądarkach za pomocą linku http://www.google.com/settings/ads/plugin; e) przez odpowiednie ustawienie Państwa preferencji cookie. Prosimy zwrócić uwagę, że w tym wypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać w pełni ze wszystkich funkcji tej oferty.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o celach i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Google, prosimy odnieść się do polityki prywatności. Znajdą tam Państwo dalsze informacje o swoich prawach oraz ustawianiu opcji by chronić swoją prywatność:
https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy; Google zgłosił się do Privacy Shield pomiędzy Unią Europejską oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Alternatywnie, znajdą Państwo więcej informacji na stronie internetowej Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1lit a RODO.

 

VIII. Hubspot

Wykorzystujemy HubSpot do naszych działań marketingowych online. Jest to zintegrowane oprogramowanie, które obejmuje różne aspekty naszego marketingu internetowego. HubSpot umożliwia wykorzystanie w następujących celach:  

- Zarządzanie treścią (Blog)
- Social Media Publishing & Reporting
- Sprawozdawczość (np. źródła ruchu, dostęp itp.....)
- Strony wyładunku i formularze kontaktowe

Korzystamy z Hubspot na podstawie standardowych klauzul umownych UE. Zakres gromadzenia i przechowywania danych przez HubSpot i politykę prywatności Hubspot można znaleźć na stronie legal.hubspot.com/en/privacy-policy

 

 IX. Yandex

 W celach marketingowych i optymalizacyjnych Yandex jest wykorzystywany na tej stronie internetowej. Jest to usługa analizy internetowej świadczona przez YANDEX LLC („Yandex”). Yandex używa plików „cookies”, tj. plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerze i umożliwiających analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookies w odniesieniu do korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer YANDEX w Rosji, gdzie są następnie przechowywane.

Podstawę prawną korzystania z Yandex stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i paragraf 15 ust. 3 TMG (niemieckiej ustawy o mediach telekomunikacyjnych).

Ponadto, dodaliśmy do Yandex kod „anonimowy adres IP” na naszej stronie internetowej. To gwarantuje, że Państwa adres IP jest zamaskowany, co oznacza, że wszystkie zebrane dane są anonimowe. Pełny adres IP jest przesyłany tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Yandex w Rosji, gdzie jest następnie skracany. Na żądanie operatora tej strony internetowej Yandex wykorzysta te informacje do przeanalizowania sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej, sporządzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej i świadczenia dalszych usług operatorowi strony internetowej w związku z korzystaniem ze strony internetowej i korzystaniem z Internetu. W tym przypadku możemy powoływać się na uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę dla celów Yandex nie jest połączony z innymi danymi YANDEX.

Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki; pragniemy jednak Państwa poinformować, że może to oznaczać, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej.

Mogą Państwo również zapobiec przesyłaniu danych wygenerowanych przez cookie na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Yandex, a także przetwarzaniu tych danych przez Yandex, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach https://yandex.com/legal/privacy/ i https://yandex.com/legal/termsofservice/ (ogólne informacje o Yandex i ochronie danych).

 

X. Linki i odnośniki do innych ofert internetowych

Strona internetowa Minebea Intec zawiera linki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę danych, ani treść tych innych ofert internetowych. Zalecamy użytkownikom internetowym, którzy opuszczają naszą stronę internetową, zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony danych innych odwiedzanych przez Państwa stron internetowych.

Z celem i zakresem pobrania danych oraz ich dalszego przetwarzania i używania przez usługodawcę, a także z przysługującymi Państwu prawami i możliwościami zapobiegania dla ochrony Państwa sfery prywatnej, zapoznać mogą się Państwo dzięki informacjom dotyczącym ochrony danych osobowych udostępnionym przez konkretnego usługodawcę.

Informacje o ochronie danych Facebooka:

http://www.facebook.com/policy.php

Informacje o ochronie danych Google:

http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Informacje o ochronie danych Twitter:

https://twitter.com/privacy 

Informacje o ochronie danych YouTube:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Informacje o ochronie danych LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Informacje o ochronie danych Xing:

https://www.xing.com/privacy

 

XI. Rekrutacja

W ramach procesu składania aplikacji za pośrednictwem naszej strony internetowej możliwym jest dokonanie rekrutacji online. Aby móc skorzystać z tego serwisu kandydat zostaje przekierowany na stronę SAP SuccessFactor („SuccessFactors”). SuccessFactors jest spółką córką SAP, która oferuje przede wszystkim systemy informacji personalnych i oprogramowanie HR. SuccessFactors zobowiązuje się chronić Państwa dane osobowe w czasie, gdy korzystają Państwo ze strony SuccessFactors i oferowanych w jej ramach usług.

Aby zarejestrować się w SuccessFactors konieczne jest założenie konta użytkownika na stronie SuccessFactors. Zanim będą mogli Państwo założyć takie konto przedstawione zostanie Państwu do zapoznania i do wydruku oświadczenie dotyczące ochrony danych. W ten sposób dowiedzą się Państwo, jakie dane osobowe przetwarzane są przez SuccessFactors, przez jaki czas dane te są zapisane w bazie danych kandydatów i jaki jest sposób postępowania z danymi po upływie czasu ich zapisu. Tylko w razie przyjęcia tego oświadczenia możliwe jest stworzenie konta użytkownika na stronie SuccessFactors i złożenie aplikacji.

Przekazanie Państwa danych osobowych SuccessFactors jest równoznaczne z Państwa zgodą na to, że dane te mogą zostać przez nas wykorzystane w toku procesu rekrutacji zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i udzieloną zgodą.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w ramach procesu rekrutacji w przypadku udzielenia zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych

W ramach procesu rekrutacji dane osobowe przetwarzane są jedynie w celach związanych z Państwa interesem w ramach zatrudnienia w naszej firmie oraz rozpatrzenia Państwa aplikacji.

4. Czas zapisu

Zasadniczo Państwa dane zostają usunięte, jak tylko stają się zbędne dla osiągnięcia celu, w jakim zostały pobrane.

W przypadku gdy nie będziemy mogli zaproponować Państwu żadnego stanowiska pracy, przesłane przez Państwa dane przechowywane będą przez nas przez okres do 6 miesięcy w celu odpowiedzi na pytania związane z Państwa zgłoszeniem i odmową zatrudnienia. Po tym czasie Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte.

5. Prawo sprzeciwu i usunięcia

W każdej chwili mają Państwo prawo żądać szczegółowych informacji o zapisanych, dotyczących Państwa danych, wglądu do tych danych, a także poprawy błędnych danych, a także całkowitego albo częściowego ich usunięcia.

Udzielona przez Państwa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięcia ze skutkiem na przyszłość. Właściwe dane zostaną wówczas usunięte. W takim przypadku prosimy o skierowanie prośby o cofnięcie zgody na następujący adres e-mail: humanresources(at)minebea-intec.com

 

XII. Przysługujące Państwu prawa

W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szeroki zakres praw. Po pierwsze, mają Państwo szerokie prawo do informacji i mogą Państwo ewentualnie żądać sprostowania i/lub usunięcia i/lub zablokowania Państwa danych osobowych.

Mogą Państwo również żądać ograniczenia przetwarzania, a także mają prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Jeśli dochodzą Państwo któregoś z przysługujących Państwu praw albo chcieliby otrzymać na ten temat bliższe informacje, prosimy o kontakt pod następującym adresem e-mail: minebea-intec.industry(at)unser-datenschutz.de

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli mają Państwo pytania lub komentarze dotyczące pobrania, przetwarzania i używania przez nas Państwa danych osobowych, również prosimy o zwrócenie się do nas pod podanymi danymi kontaktowymi.

 

XIII. Zakres zastosowania i zmiany regulacji ochrony danych

Uwagi dotyczące ochrony danych mają zastosowanie do oferty internetowej www.minebea-intec.com. Zastrzegamy sobie prawo zmiany regulacji ochrony danych osobowych w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość. Obowiązująca w danym momencie wersja dostępna jest na stronie internetowej. Prosimy Państwa o regularne odwiedzanie naszej strony i zasięganie informacji o obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

 

XIV. Nasze dane kontaktowe

1. Nazwa i adres Administratora

Administratorem w znaczeniu przyjętym w RODO i w innych krajowych ustawach państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczących ochrony danych osobowych, a także pozostałych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest:

Minebea Intec GmbH
Meiendorfer Strasse 205 A
22145 Hamburg, Germany

Phone: +49.40.67960.303
Fax: +49.40.67960.383
E-Mail: info(at)minebea-intec.com

2. Inspektor ochrony danych


Jürgen Kuck
VUV Beratungs- und Service GmbH
Theaterstr. 55, 52062 Aachen
Telefon: +49 (0)241-47433 - 15
Telefaks: +49 (0)241-47433 - 44
E-mail: minebea-intec.industry@unser-datenschutz.de

© Minebea Intec, Stand: 25.05.2018