Corporate

Jak uniknąć wielkiego wybuchu – bezpieczna ochrona przeciwwybuchowa w procesach ważenia

W określonych zastosowaniach przemysłowych wystarczy iskra lub nadmiar ciepła, żeby wywołać eksplozję. Dlatego też ochrona przed takim scenariuszem jest jednym z głównych celów technologii bezpieczeństwa przemysłowego oraz ważnym czynnikiem w procesach ważenia. Minebea Intec jest jednym z niewielu dostawców z szeroką ofertą rozwiązań w zakresie procesów ważenia dla stref zagrożonych wybuchem.

Trzy czynniki muszą być obecne jednocześnie, aby spowodować wybuch: materiał łatwopalny, tlen w ilości wystarczającej do reakcji z materiałem łatwopalnym i wytworzenia wybuchowej mieszaniny oraz źródło zapłonu, np. iskra lub gorąca powierzchnia. Niebezpieczeństwo eksplozji pojawia się tylko wtedy, gdy trzy powyższe warunki wystąpią w jednym czasie.

Systemy przemysłowe, w których obecne są łatwopalne mieszaniny gazu i powietrza pojawiają się w różnych sektorach, włączając w to sektor chemiczny i farmaceutyczny, ale występują także w procesach zachodzących na wysypiskach odpadów, w stacjach uzdatniania wody, rolnictwie czy podczas produkcji napojów. W wielu z tych sektorów przemysłowych systemy ważenia stanowią niezbędną część procesów i dlatego muszą być objęte ochroną przeciwwybuchową. W wyjątkowych warunkach eksplozję mogą także wywołać gazy i opary wydzielane przez rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, farby, żywice, plastiki, gumy, włókna syntetyczne czy chemiczne środki czyszczące. W takim środowisku konieczne jest zastosowanie przeciwwybuchowych rozwiązań w procesach ważenia.

Jednakże nie tylko gazy stanowią potencjalne niebezpieczeństwo – mówi Michael Fiedler, Global Product Manager w firmie Minebea Intec, człowiek od lat mocno zaangażowany w ochronę przeciwwybuchową w przemyśle: „Niebezpieczeństwo wybuchu pyłów jest często lekceważone. Pomimo, że zazwyczaj w tego typu wypadkach powstaje mniej ciepła, to będące tego efektem fale ciśnienia mogą wywołać poważne obrażenia oraz znaczne zniszczenia istniejących obiektów. Niestety takie wypadki są bardzo powszechne w przemyśle drzewnym, ale i często zdarzają się w sektorze rolniczym lub przy produkcji plastiku, metali i innych materiałów”.

Dochowywanie standardów zmniejsza niebezpieczeństwo

Metody bezpieczeństwa przeciwwybuchowego po raz pierwszy opracowano ponad 200 lat temu w górnictwie, aby zapobiec eksplozji łatwopalnych gazów, których częstą przyczyną były lampy używane przez górników w tamtych czasach. Już w 1815 r. chemik Sir Humphry Davy stworzył pierwsze zabezpieczające przed wybuchem urządzenie w formie odpornej na zapłon lampy naftowej. Pierwszy sprzęt elektryczny w przemyśle górniczym pojawił się pod koniec XIX wieku, w czasie rewolucji przemysłowej, co znacząco obniżyło ryzyko zapłonu gazów w wyrobiskach górniczych. W tym samym czasie powstały też pierwsze przepisy prawne mające zapobiegać wypadkom przemysłowym.

W dzisiejszym świecie istnieje wiele norm krajowych i międzynarodowych mających zwiększyć bezpieczeństwo systemów i sprzętu używanego w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem. Systemy ważenia stosowane w strefach zagrożonych wybuchem muszą również być zgodne z tymi przepisami. Jedne z najważniejszych międzynarodowych regulacji w tym zakresie zawiera dyrektywa Unii Europejskiej ATEX, definiująca wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy w miejscach pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Szeroko stosowane są również standardy IEC (Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej), CSA (Kanadyjskiego Stowarzyszenia Normalizacyjnego) i FM (firmy Factory Mutual Research).

W celu sklasyfikowania sytuacji niebezpiecznych na danym obszarze pracy, specjaliści BHP muszą rozpoznać potencjał niebezpieczeństwa obszarów zagrożonych wybuchem i podzielić je na wyraźne strefy zagrożenia. Dyrektywa ATEX dzieli urządzenia przeciwwybuchowe na grupy ze względu na miejsce ich użycia, tj. urządzenia przeznaczone do pracy w podziemiach kopalnianych oraz przeznaczone do pracy na obszarach przemysłowych zagrożonych wybuchem na powierzchni ziemi. Kolejny podział dotyczy rodzaju substancji łatwopalnych mogących powodować zagrożenie w czasie działania systemu, tj. gazy, ciecze i ich opary oraz palne pyły. Maksymalna temperatura powierzchni urządzenia jest również wskaźnikiem bezpieczeństwa: w razie wystąpienia awarii lub usterki urządzenia, temperatura ta nie może przekraczać temperatury zapłonu mieszaniny gazu i tlenu lub pyłu i tlenu występujących w danej strefie zagrożenia.

Kolejnym kryterium podziału na strefy zagrożenia zdefiniowanym przez dyrektywę ATEX jest intensywność danego zagrożenia. Tworząc systemy potencjalnie zagrożone wybuchem, przedsiębiorstwa muszą określić, czy atmosfera wybuchowa utrzymuje się przez długi czas, sporadycznie czy przez krótki czas. Strefy zagrożenia oraz urządzenia w nich stosowane muszą być należycie zabezpieczone przed źródłami zapłonu substancji łatwopalnych. Systemy oraz urządzenia przeciwwybuchowe mogą być używane w strefach zagrożenia tylko pod warunkiem, iż spełniają wymogi dyrektywy. Twórcy takich systemów muszą starannie dobierać urządzenia wykorzystywane w strefach zagrożonych wybuchem, zgodnie z określonym dla danej strefy rodzajem zagrożenia. Dotyczy to również urządzeń elektronicznych, takich jak wagi, terminale do wag i czujniki wagowe, które często stosuje się w systemach przemysłowych w strefach zagrożonych wybuchem.

Szeroki wybór produktów do stref zagrożonych wybuchem w ofercie Minebea Intec

Minebea Intec jest jednym z niewielu światowych dostawców, którzy opracowali, przetestowali i uzyskali certyfikaty dla produktów przeznaczonych do ważenia w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem. Szeroki wybór produktów oparty jest na dekadach ekspertyz z poszczególnych dziedzin w zakresie wymogów przemysłowych, dyrektyw międzynarodowych i wiodących technologii ważenia. Poprzez połączenie tych obszarów ekspertyz, dostawca produktów opartych na niemieckiej jakości może zaoferować swoim klientom szeroki wachlarz najwyższej jakości rozwiązań w zakresie procesów ważenia w strefach zagrożonych wybuchem.

Przykładem z asortymentu firmy jest kompaktowa stołowa waga przemysłowa Signum, która łączy w sobie krótki czas pomiaru, niebywałą elastyczność i wysoki stopień bezpieczeństwa. Terminale wagowe w wersji Combics 2, specjalnie opracowane do użytku w strefach zagrożonych wybuchem, spełniają wszystkie międzynarodowe wymogi i stanowią wytrzymałe i solidne rozwiązanie przy wsparciu procesów ważenia w wielu gałęziach przemysłu, od sterowania ręcznego po zautomatyzowaną produkcję. Innym produktem stosowanym w strefach zagrożonych wybuchem jest dowolnie programowalny sterownik procesowy Maxxis 5, zaprojektowany do zastosowań tak różnych, jak dozowanie wieloskładnikowe czy ważenie samochodów.

Większość czujników wagowych i platform ważących firmy Minebea Intec jest dostępnych w wersjach stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem oraz w różnych wykonaniach. Szeroki wybór ściskanych i belkowych czujników wagowych dla maksymalnego obciążenia od kilkuset kilogramów do kilkuset ton zapewnia bezpieczeństwo procesów, szczególnie w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i stalowym. Minebea Intec jest także dostawcą różnych urządzeń oddzielających używanych jako bariery bezpieczeństwa pomiędzy strefami zagrożonymi wybuchem a strefami bezpieczeństwa.

Jako szczególną cechę produktów ważących firmy Minebea Intec, Michael Fiedler wymienia bogaty asortyment interfejsów umożliwiających całkowitą integrację komponentów z systemami już istniejącymi, co zapewnia kompatybilne rozwiązania dla prawie każdego zastosowania. „Oczywiście to użytkownik systemu lub dana firma zawsze ponosi ostateczną odpowiedzialność za dokonanie oceny niebezpieczeństwa"- podkreśla Michael Fiedler. „Jednak aktywnie wspieramy naszych klientów wiedzą specjalistyczną i szeroką ofertą produktów, aby zapewnić bezpieczne rozwiązanie danego zadania, a przez to wyeliminować, na tyle, na ile to możliwe, ryzyko obrażeń lub zniszczenia istniejących obiektów” – dodaje. 

W przypadku publikacji prosimy o przesłanie nam pliku PDF. W przypadku publikacji online prosimy o zamieszczenie linku do naszej strony internetowej www.minebea-intec.com